Warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Handlowe – Goodmark Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

 1. Zakres obowiązywania, oferta

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dalej: OWH stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i stosuje się je do umów sprzedaży, dostawy oraz innych umów zawieranych przez Goodmark Trading Sp. z o.o. (zwanym dalej GOODMARK) z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej, spółki cywilnej, spółki prawa handlowego i innymi formami przewidzianymi prawem zwanych dalej: Kupującym.

1.2. OWH stanowią integralną cześć umów i wiąże strony w całości, o ile strony nie postanowią inaczej w umowie, potwierdzonym przez GOODMARK zleceniu lub zamówieniu.

1.3. Propozycje składane przez GOODMARK, w szczególności informacje i dane zawarte w katalogach, folderach reklamowych, stronach www i cennikach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o ile nie jest to wyraźnie stwierdzone w danym piśmie.

1.4. Na potrzeby niniejszego OWH za umowy uważa się również potwierdzone przez GOODMARK zlecenie lub zamówienie (dalej: Umowa).

 1. Ceny

2.1. O ile nie uzgodniono inaczej, Strony obowiązują ceny i warunki ustalone w Umowie.

2.2. Ceny zapisane zgodnie z pkt. 2.1 są cenami netto, które będą powiększone o należny podatek od towarów i usług lub inne należne podatki lub należności publiczno-prawne, w stawkach obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.

 1. Płatności

3.1. O ile nie Strony nie uzgodniły inaczej, cena podlega zapłacie w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT na oznaczony na fakturze rachunek bankowy GOODMARK. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku bankowym GOODMARK. Koszty realizacji zapłaty, w tym koszty związane z przewalutowaniem ponosi w całości Kupujący.

3.2. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny, GOODMARK ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. GOODMARK zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego powyżej wskazane odsetki na zasadach ogólnych.

3.3. Jeżeli Strony uzgodniły skonto, to odnosi się ono zawsze tylko do wartości dostawy, bez frachtu i zakłada całkowite wyrównanie wszystkich wymagalnych wierzytelności Kupującego w momencie skontowania. O ile nie uzgodniono inaczej, terminy skonto rozpoczynają się z datą wystawienia rachunku.

3.4. GOODMARK przysługuje prawo do dokonywania potrąceń wierzytelności przysługujących GOODMARK ze strony Kupującego z wierzytelnościami Kupującego wobec GOODMARK na zasadach wskazanych w Kodeksie cywilnym.

3.5. Ceny określone w walutach obcych przelicza się na złote polskie wg kursu sprzedaży banku Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim z dnia wystawienia faktury.

3.6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

3.7. Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury.

3.8. GOODMARK zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Kupującego. W przypadku gdy Kupujący dokona sprzedaży, transformacji lub też odmówi GOODMARK wydania towaru, którego powyższe zastrzeżenie dotyczy, GOODMARK jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości dwukrotności wartości tego towaru.

 1. Zabezpieczenia

4.1. GOODMARK może uzależnić realizację Umowy od udzielenia zabezpieczenia płatności przez Kupującego. Zabezpieczenie musi zostać zaakceptowane pisemnie przez GOODMARK i może w szczególności przyjąć formę poręczenia, poręczenia wekslowego, akredytywy, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub zaliczki.

 1. Własność towaru

5.1. Do czasu całkowitej zapłaty wszelkich należności za daną dostawę towarów, towary te pozostają własnością GOODMARK. GOODMARK ma prawo przenieść prawa przysługujące mu wobec Kupującego z tytułu umowy na podmiot trzeci na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

5.2. W przypadku wykorzystania lub przetworzenia towaru określonego w pkt. 5.1 przez Kupującego lub jego połączenia albo pomieszania z innymi rzeczami w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, uważać się będzie że GOODMARK stał się współwłaścicielem nowej rzeczy lub masy majątkowej powstałej z przetworzenia, połączenia lub pomieszania. Udziały we współwłasności oznacza się według stosunku wartości rzeczy przetworzonych, połączonych lub pomieszanych.

5.3. Zbycie przez Kupujący towaru określonego w pkt. 5.1 przed uiszczeniem całości ceny jest nieskuteczne.

5.4. W przypadku opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar przez Kupującego, GOODMARK może wedle swojego uznania, niezależnie od innych postanowień niniejszych OWH:

– żądać zwrotu wydanych Kupującemu, a niezapłaconych towarów

– zwrotu rzeczy powstałej z ich przetworzenia, połączenia bądź pomieszania

– żądać zapłaty całości ceny towarów.

5.5. W przypadku wystąpienia przez GOODMARK z żądaniem zwrotu dostarczonych towarów, Kupujący jest zobowiązany zwrócić wydane, a nie opłacone towary na własny koszt i ryzyko w terminie 14 dni od chwili skierowania żądania. Koszty zwrotu obejmują w szczególności koszty załadunku, transportu i rozładunku w miejscu wskazanym przez GOODMARK.

5.6 Uprawnienia wskazane w pkt. 5.5 przysługuje GOODMARK także w sytuacji, gdy po zawarciu Umowy wysoce prawdopodobne będzie, że należności z tytułu danej Umowy zawartej z Kupującym są zagrożone wskutek braku możliwości płatniczych Kupującego.

5.7 W przypadku tworzenia projektu graficznego dla produkowanych wyrobów, projekt stanowi własność GOODMARK.

5.8. Klient oświadcza, iż posiada pełne prawa autorskie do znaków graficznych tj. m.in. logotypów, czcionek oraz innych materiałów graficznych wykorzystywanych na produktach. Tym samym wyłącza się odpowiedzialność GOODMARK za niezgodne z prawem wykorzystanie otrzymanych materiałów.

 1. Realizacja dostaw

6.1. Terminowa realizacja Umowy nastąpi pod warunkiem posiadanie przez GOODMARK towarów zamówionych przez Kupującego. Jeżeli z powodu braku zamówionych towarów w magazynach GOODMARK zrealizowanie Umowy nie będzie możliwe w uzgodnionym przez Strony terminie, GOODMARK zrealizuje zamówienie niezwłocznie po zakupie towarów objętych Umową lub w inny uzgodnionym przez Strony terminie.

6.2. O ile w Umowie nie uzgodniono inaczej realizacja dostawy odbywa się za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora wybranego przez GOODMARK. Miejscem dostawy jest adres wskazany przez Kupującego w Umowie. Jeżeli Kupujący nie poda w Umowie adresu dostawy, GOODMARK może dokonać dostawy według własnego uznania do jednego z poniższych miejsc:

– do dowolnego miejsca, w którym wykonywana jest działalność Kupującego;

– pod adres Kupującego wskazany w Rejestrze Przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej;

– do miejsca wcześniej zrealizowanych dostaw.

6.3. Kupujący gwarantuje wjazd i wyjazd pojazdu kołowego o całkowitej masie dopuszczalnej 3,5 tony. W przypadku, gdy w ocenie kierowcy, nie ma możliwości dojazdu lub wyjazdu do miejsca rozładunku bądź też dojazd lub wyjazd byłby znacznie utrudniony, GOODMARK może odmówić wydania towarów w miejscu rozładunku wybranym przez Kupującego. Ryzyko i koszty dostawy w nowe miejsce rozładunku ciążą na Kupującym

6.4. Terminy realizacji Umowy zaczyna biec w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez GOODMARK lub podpisania Umowy, pod warunkiem uzgodnienia w Umowie wszystkich szczegółów zamówienia oraz spełnienia przez Kupującego wszystkich obowiązków, w szczególności przedłożenie urzędowych zaświadczeń oraz złożenie na rzecz GOODMARK ustalonych zabezpieczeń.

6.5. Niedotrzymanie terminu dostaw przez GOODMARK uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy wyłącznie po uprzednim pisemnym wyznaczeniu GOODMARK dodatkowego terminu wykonania dostawy nie krótszego niż 14 dni.

6.6. W przypadku zwłoki GOODMARK odpowiada zgodnie z zapisami pkt 12 za szkody poniesione przez Kupującego z powodu zwłoki w realizacji dostawy. W przypadku zwłoki w dostawie GOODMARK niezwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym okresie zwłoki. W tej sytuacji Kupujący winien niezwłocznie poinformować GOODMARK szacowanej wysokości szkody z tytułu powstałej zwłoki. Kupujący jest zobowiązany do podjęcia starań celem ograniczenia powstałej szkody. W przypadku gdy Kupujący, po pisemnym uzgodnieniu z GOODMARK dokona zakupów w celu ograniczenia szkody w realizacji umowy, co do której nastąpiła zwłoka, GOODMARK zwróci Kupującemu zgłoszone i udokumentowane dodatkowe koszty zakupu celem pokrycia szkody. oraz udowodnione szkody powstałe w międzyczasie z tytułu zwłoki w dostawie. W przypadku, gdyby Kupujący nie dopełnił swoich obowiązków ograniczenia szkody zgodnie z powyższym ustępem, odpowiedzialność GOODMARK za szkody z tytułu zwłoki ograniczy się do wysokości takiej szkody, jaka pozostałaby po zastosowaniu się Kupującego do postanowień powyższych.

 1. Jakość towarów, gwarancja

7.1 Jakości i miary określa się na podstawie obowiązujących na czas zawarcia umowy norm PN/EN/ lub zakładowych GOODMARK. Odstępstwa jakościowe, miarowe i wagowe są dozwolone w zakresie określonym normami PN/EN lub GOODMARK.

7.2. Standardy jakości realizacji produktów, oprócz dopuszczalnych tolerancji wymiarów i wag, zostały określone w Załączniku nr 1 do OWH . Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z Załącznikiem nr 1 do OWH dla zamawianych produktów i akceptuje jej zawartość. W odniesieniu do Taśmy pakowej z nadrukiem przyjmuje się ilość dostawy z tolerancją +/- 10 % ilości określonej w Umowie, potwierdzeniu Zamówienia lub w innych uzgodnieniach pomiędzy Stronami. W przypadku wysyłki Towarów w ilości 5 palet oraz powyżej, tolerancja ilości dostawy wynosi +/- 3%. Nadwyżka produkcyjna jest płatna w pełnej wysokości. W odniesieniu do Taśmy pakowej z nadrukiem oraz bez nadruku przyjmuje się wymiary Towaru z tolerancją +/- 3% długości określonej w Umowie, potwierdzeniu Zamówienia lub w innych uzgodnieniach pomiędzy Stronami. W odniesieniu do Folii stretch ręcznej i maszynowej przyjmuje się wagę Towaru z tolerancją +/- 3% wagi określonej w Umowie, potwierdzeniu Zamówienia lub w innych uzgodnieniach pomiędzy Stronami. Jeżeli Umowa, potwierdzenie Zamówienia, lub inne uzgodnienia pomiędzy Stronami nie stanowią inaczej, estetyka opakowania Towarów nie stanowi wady Towaru i nie podlega reklamacji. Towary lub Usługi objęte są 6 miesięczną gwarancją liczoną od momentu produkcji, chyba, że Załącznik nr 1 do OWH stanowi inaczej (dotyczy odporności na działanie promieni UV w przypadku taśm pakowych z nadrukiem).

 1. Odbiór przez Kupującego

8.1. Jeśli odbiór nie zostanie dokonany przez Kupującego, nie nastąpi w terminie określonym Umową lub będzie niekompletny z okoliczności leżących nie po stronie GOODMARK, to GOODMARK jest uprawnione do wysyłki towaru bez jego odbioru lub do składowana towaru na koszt i ryzyko Kupującego oraz wystawienia z tego tytułu faktury VAT.

8.2 W przypadku nie odebrania towaru w ciągu 30 dni od daty realizacji zamówienia GOODMARK przysługuje prawo do przejęcia własności towaru a tym samym jego zniszczenia lub odsprzedaży, co nie wyłącza zobowiązań Zamawiającego do realizacji płatności wynikającej z realizacji zamówienia.

 1. Zasady wysyłki

9.1. W przypadku, gdy transport organizuje GOODMARK, określenie trasy transportu, środka transportu oraz spedytora lub przewoźnika leży po stronie GOODMARK.

9.3. Wraz z przekazaniem towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary oraz wszelkie ryzyka związane z towarem, w szczególności ryzyko uszkodzenia i utraty towarów. W przypadku, gdy Kupujący sam odbiera towar, zgodnie z postanowieniami pkt 8 OWH korzyści i ciężary oraz ryzyko uszkodzenia i utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą podstawienia towaru do odbioru. GOODMARK może ubezpieczyć towar na koszt Kupującego tylko na jego wyraźne pisemne polecenie lub w oparciu o stosowny zapis w Umowie.

9.4. Towary powinny odpowiadać średnim wymaganiom dla danego rodzaju towarów i powinny być opakowane lub pozbawione opakowania według odpowiednich przepisów prawa lub praktyki GOODMARK. Koszty opakowania oraz innych środków ochronnych obciążają Kupującego.

9.5. GOODMARK może realizować dostawy częściowe.

 1. Charakter umów

10.1. W przypadku Umów o charakterze ciągłym, Strony określą w umowie podział towarów w okresowych planach dostaw z rozbiciem na poszczególne miesiące lub inne okresy.

10.2. Jeżeli pojedyncze zamówienie, po pisemnym uzupełnieniu przez Kupującego Umowy, przekroczy ilości towarów przewidziane w Umownie, GOODMARK jest może dostarczyć zwiększoną ilości towaru. Towary przekraczające ilości wskazane w Umowie zostaną dostarczone po cenach obowiązujących w chwili uzupełnienia Umowy lub dostawy.

 1. Odpowiedzialność za wady

11.1. Towar jest zgodny z umową, jeśli w momencie przejścia ryzyka na Kupującego nie odbiega on lub w nieistotnym stopniu odbiega od uzgodnionej przez Strony specyfikacji. Zgodność towarów z umową mierzy się wyłącznie wg jednoznacznych norm jakościowych i ilościowych dla zamawianego towaru i określa je punkt 7 OWH oraz Załącznik nr 1 do OWH. Odpowiedzialność za określony cel zastosowania lub szczególną zdatność jest przyjmowana tylko w takim zakresie w jakim zostało to jednoznacznie uzgodnione. W pozostałych przypadkach ryzyko zdatności i zastosowalności ponosi wyłącznie Kupujący. GOODMARK w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie bądź zniszczenie towaru w skutek ich niewłaściwego stosowania przez Kupującego po przejęciu ryzyka.

11.2. Kupujący winien niezwłocznie skontrolować towar po jego otrzymaniu. Wszelkie wady jakościowe powinny być zgłaszane przez Kupującego na piśmie niezwłocznie po ich odkryciu nie później niż 14 dni od dnia dostawy.

11.3. W przypadku wystąpienia wady towaru, GOODMARK może według własnego uznania: usunąć wadę albo dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad. Jeżeli GOODMARK nie usunie wady albo nie dostarczy Kupującemu towaru wolnego od wad, Kupujący może po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do dokonania tych czynności może albo żądać obniżenia ceny kupna, albo odstąpić od umowy. Dalej idące roszczenia są wykluczone. Nie narusza to postanowień pkt 12.

11.4. W przypadku zgłoszenia reklamacji ilościowej, Kupujący ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia dostawy, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.

11.5. GOODMARK może odmówić naprawy towaru, jeśli naprawa jest związana z niewspółmiernymi kosztami, tj. w szczególności wtedy, gdy bezpośrednie koszty naprawy, włącznie z koniecznymi w tym celu nakładami, przekraczają 100% ceny końcowej towaru netto.

11.6. Jeżeli Kupujący nie stwierdził wadliwości towarów objętych dostawą przy ich odbiorze w skutek niedokonania kontroli albo niezachowania należytej staranności przy dokonywaniu kontroli towarów, jego uprawnienie do żądania usunięcia wad zostaje wyłączone.

11.7. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej Kupujący winien niezwłocznie zapewnić GOODMARK możliwość kontroli reklamowanego towaru. Na wezwanie GOODMARK Kupujący powinien udostępnić reklamowany towar lub jego próbkę na koszt GOODMARK. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Kupujący ma obowiązek przesłania do Sprzedawcy próbek wadliwych Towarów lub Usług w ilości 2 sztuk oraz numerów wadliwej partii w terminie 7 dni od wezwania w tym zakresie lub umożliwić inspekcję Towaru lub Usługi na miejscu. Koszt przesyłki obciąża Kupującego. W przypadku braku dostarczenie próbek w umówionej ilości i terminie GOODMARK uprawniony będzie do odrzucenia reklamacji. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji GOODMARK może obciążyć Kupującego kosztami przewozu i przeładunku towarów oraz kosztów przeprowadzenia kontroli jakości, w szczególności zleconych badań i oględzin.

11.8 Termin rozpatrzenia reklamacji przez GOODMARK wynosi 14 dni roboczych i biegnie od spełnienia przez Kupującego wszystkich wymogów formalnych w tym zakresie określonych w pkt 11.7.

11.9. W przypadku towarów sprzedawanych jako materiał zdeklasowany, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wad, z jakimi należy się liczyć w przypadku tego rodzaju towarów.

 1. Ograniczenia odpowiedzialności i przedawnienie

12.1. O ile w niniejszych OWH lub umowie nie uregulowano inaczej GOODMARK ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie istotnych obowiązków umownych tylko w przypadku umyślności lub rażącego niedbalstwa GOODMARK. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność GOODMARK jest wyłączona.

12.2. Powyższa ograniczona odpowiedzialność nie obowiązuje w przypadku, gdy w skutek działania lub zaniechania GOODMARK doszło do narażenia życia lub zdrowia lub uszkodzeń ciała.

 1. Sprzedaż zagraniczna, Podatek od towarów i usług

13.1. Jeśli Kupujący mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (odbiorca zagraniczny) odbiera towar oraz transportuje lub wysyła go do kraju trzeciego (spoza Unii Europejskiej), zobowiązany jest przedłożyć GOODMARK wymaganą przepisami podatkowymi kopię dokumentu, w którym organ określony w przepisach celnych potwierdził wywóz towarów zgodnych z treścią Umowy poza terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli dokument ten nie zostanie przez kupującego przedłożony w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu odebrania towarów, GOODMARK obciąży kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczanych towarów. Jeżeli dokument ten zostanie następnie przedstawiony przez kupującego, GOODMARK skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług.

13.2. W przypadku dostaw z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, kupujący winien podać GOODMARK swój ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, pod jakim prowadzi działalność na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska kraju Unii Europejskiej oraz przedstawić dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że dostarczone przez GOODMARK towary zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, tj. w szczególności: dokumenty przewozowe otrzymane przez przewoźnika lub spedytora, odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium Polski, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. W sytuacji braku listu przewozowego, z którego jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego niż Polska kraju Unii Europejskiej kupujący zobowiązany jest przedstawić inne dokumenty jednoznacznie potwierdzające dostarczenie towarów do odbiorcy w kraju docelowym takie jak: dokumenty dotyczące ubezpieczenia i frachtu, dokumenty potwierdzające zapłatę za towar, potwierdzenie odbioru towarów przez nabywcę w kraju docelowym. Jeżeli kupujący nie przedstawi powyższych dokumentów w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odebrano towary, GOODMARK obciąży kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczonych towarów. Jeżeli wymienione powyżej dokumenty zostaną następnie przedstawione przez kupującego, GOODMARK skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług.

 1. Odstąpienie od Umowy

14.1. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności rezygnacji z zakupu GOODMARK może naliczyć karę w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.

14.2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego lub GOODMARK od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności rezygnacji z zakupu GOODMARK, w sytuacji, gdy przedmiot Umowy został przygotowany na specjalne zamówienie Kupującego, poza karą umowna określona w ust. 1 powyżej GOODMARK przysługuje zwrot wszelkich kosztów związanych z wytworzeniem przedmiotu Umowy, w szczególności koszty materiału, transportu oraz koszty wytworzenia i magazynowania przedmiotu Umowy.

14.3. Prawo odstąpienia od umowy przez GOODMARK z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności barku lub opóźnienia zapłaty(nawet częściowej) może nastąpić do czasu dostawy towaru lub jego ostatniej części.

14.4. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez GOODMARK przekracza kwoty określone w ust. 14.1 – 14.3 GOODMARK może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 1. Siła wyższa

15.1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu bądź za całkowite bądź częściowe niewykonanie umowy, z powodu siły wyższej. W razie wystąpienia zdarzenia siły wyższej, Strona, której taki przypadek dotyczy, zobowiązana jest zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie o takim zdarzeniu oraz podjąć rozsądne czynności celem uniknięcia skutków takiego zdarzenia.

15.2. Jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż 30 dni, Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia w całości lub w odpowiedniej części.

15.3. Wystąpienie powyższych okoliczności związanych z siłą wyższą nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zapłaty za dostarczone już towary.

15.4. Jeżeli jakiekolwiek okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej dotyczyć będą bezpośrednio zdolności strony do wypełnienia swoich obowiązków w odpowiednim czasie, czas określony w umowie na wypełnienie tychże obowiązków zostanie odpowiednio wydłużony o czas równy czasowi występowania przedmiotowych okoliczności.

14.5. Za siłę wyższą uważa się jakiekolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu strony nie mogły zapobiec i którego nie mogły przewidzieć, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbroje, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, a także konflikty między pracodawcami i pracownikami we własnych i obcych zakładach, awarie maszyn, działania w wykonaniu władzy publicznej oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze stron umowy.

 1. Postanowienia końcowe

16.1. Wszelkie zmiany niniejszych OWH wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

16.2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę GOODMARK.

16.3. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz w OWH mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 
Załącznik nr 1 do OWH – Standardy jakości realizacji produktów.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH GOODMARK SP. Z O.O. SP. K.

STANDARDY JAKOŚCI REALIZACJI PRODUKTÓW

KLEJE

Parametry klejenia określają karty techniczne. Karty techniczne stanowią jedyną uznawaną przez Sprzedającego referencję dla parametrów klejenia.

NADRUK

KOLORY DRUKU – Sprzedawca zastrzega prawo do rozbieżności koloru nadruku od zaakceptowanego numeru PMS w projekcie na poziomie DELTA2000 <= 3 Taśmy o podłożu PVC – DELTA 2000<=10.

TECHNOLOGIA DRUKU – GOODMARK dostarcza swoje produkty drukowane w technice nawierzchniowej bądź laminowanej (sandwich). GOODMARK zaznacza, że nadruki wykonywane w technologii nawierzchniowej mogą ulec zniszczeniu przy działaniu siły tarcia, bądź w kontakcie z rozpuszczalnikami czy olejami.

ODPORNOŚĆ DRUKU NA UV – GOODMARK gwarantuje odporność UV dla wszystkich produktów drukowanych na poziomie 10 dni standardowej ekspozycji na działanie promieni UV. Za dopłatą istnieje możliwość zwiększenia odporności na działanie UV do 3 miesięcy.

CENTROWANIE DRUKU NA TAŚMIE – Nadruki wykonane na wstęgach (np. taśmy, folie ogrodzeniowe etc.) ze względu na technologię produkcji mogą być niedokładnie wycentrowane względem osi wstęgi- związane jest to ze zjawiskiem „pływania” materiałów rozciągliwych podczas konfekcji. Dopuszczalna rozbieżność centrowania nie stanowiąca wady produktu to +/-2 mm dla taśm pakowych oraz +/-5mm dla folii ogrodzeniowych. W przypadku taśm pakowych maszynowych dopuszcza się odchylenia od tolerancji centrowania na krótkich odcinkach taśmy.

AKCEPTACJA GRAFICZNA – Kupujący akceptuje kolory druku poprzez akceptację kodów PMS® (Pantone® Matching System) wg PANTONE C. Kolory widoczne w pliku/karcie akceptacji obrazują jedynie przybliżony wygląd danego koloru nie są zaś jego wiernym odwzorowaniem i nie stanowią referencji do koloru, który rzeczywiście zostanie wydrukowany. Przesłanie akceptacji graficznej oznacza przejęcie przez Kupującego odpowiedzialności za dobór kolorów oraz formę wydruku. Brak akceptacji wstrzymuje realizację Zamówienia – czas realizacji Zamówienia liczy się od dnia przesłania do GOODMARK akceptacji graficznej.

KOLOR DRUKU vs TŁO DRUKU – Kolor według kodu PMS podawany jest przy założeniu użycia tła koloru białego. Użycie innego koloru tła (np. brązowego) może zmienić wygląd drukowanego koloru, co nie będzie stanowić podstawy do reklamacji. Jeżeli wg Kupującego odcień koloru nie może ulec zmianie po nałożeniu na kolor inny niż biały, handlowiec musi zostać o tym poinformowany i potwierdzić wykonalność zlecenia.

ŁĄCZENIE KOLORÓW – W przypadku precyzyjnego „pasowania” dwóch kolorów, na ich łączeniu może powstać trzeci wynikający z zasad mieszania kolorów.

KOLORY KTÓRYCH NIE DRUKUJEMY – Ze względy na problemy z jakością druku i wyciszeniem taśmy nie wykonujemy nadruków w kolorze złotym i srebrnym w technologii nawierzchniowej dla taśm na bazie kleju akryl cichy. Bez względu na technologię kleju i druku nie wykonujemy nadruków na taśmach w kolorach neonowych (PMS 801 do PMS 814), kolorów hexachrome.

PHOTOTAPE® – Sprzedawca wykonuje taśmy pakowe drukowane w technologii zdjęciowej o liniaturze od 120lpi oraz 2540 DPI

RASTROWANIE KOLORÓW – Rastry wykonywane są standardowo w liniaturze 60lpi.

KIERUNKI NAWOJU – Standardowy kierunek nawoju taśmy z nadrukiem obrazuje poniższy schemat.

DRUKOWANIE APLI W TECHNOLOGII NAWIERZCHNIOWEJ – przy zmianie koloru tła przy druku taśm pakowych w technologii nawierzchniowej możliwe są niewielkie niedodruki tła znajdujące się przy krawędzi taśmy oraz odkładanie się farby na krawędzi taśmy (może dotyczyć 66% dostawy) - na życzenie klienta grafik może zaproponować alternatywę wobec 100% zamiany koloru tła ograniczającą występowanie tego zjawiska.

NIEDODRUKI – Ze względu na proces technologiczny istnieje możliwość wystąpienia niedodruków wynikających z ograniczonej długości wstęgi i zatrzymania maszyny przy jej zmianie.

WIELKOŚĆ LOGOTYPU – maksymalna wielkość logotypu jest o 6mm mniejsza od szerokości taśmy pakowej (minimalny odstęp druku od krawędzi taśmy wynosi 3mm). W przypadku folii ogrodzeniowej maksymalna wielkość logotypu jest o 10 mm mniejsza od szerokości folii. W przypadku etykiet maksymalna wielkość logotypu jest o 2 mm mniejsza od wielkości etykiety.

EFEKT DRUKOWANIA 2 RÓŻNYCH KOLORÓW DO KRAWĘDZI – w przypadku gdy wzór nadruku taśmy/folii ogrodzeniowej zakłada zadruk w 2 różnych kolorach (zamiana tła) dochodzący do 2 krawędzi taśmy, powstają taśmy o różnych kierunkach nawoju. Stosunek ilości taśm o nawoju w jednym kierunku do taśm o nawoju w kierunku przeciwnym zależy od ilości użytków i może wynosić od 50:50 do 33,3:66,6.

ZAKOŃCZENIE ROLKI Każda taśma pakowa produkowana przez GOODMARK zakończona jest papierkiem umożliwiającym jej łatwe rozwinięcie. Ze względów technologicznych istnieje możliwość braku papierków bądź niewłaściwego ich umieszczenia w 5% dostawy. Brak papierków w wyżej wymienionej ilości nie stanowi podstawy do reklamacji całej partii towaru. Taśmy pakowe papierowe, malarskie, dwustronne, duct-tape, aluminiowe i inne specjalistyczne standardowo nie posiadają papierka końcowego. W przypadku produktów nie samoprzylepnych (np. etykiety, folie ogrodzeniowe) rolka zakończona jest poprzez przylepienie etykiety/taśmy końcowej zapobiegającej rozwinięciu się produktu.

CICHOŚĆ TAŚM „LOW-NOISE” I „SILENT” Cichość taśmy jest pojęciem względnym i GOODMARK nie gwarantuje żadnych maksymalnych poziomów głośności (chyba że karta techniczna stanowi inaczej). Poziom natężenia hałasu podczas rozwijania taśmy zależy od wielu czynników (takich jak: typ kleju, gramatura kleju, grubość folii, szerokość rolki, szybkość rozwijania, rodzaj dyspensera etc). Zaznaczyć należy, że taśmy drukowane typu „low noise” wydrukowane w technologii druku nawierzchniowego, podczas odwijania generują wyższe poziomy hałasu niż taśmy “silent” drukowane w technologii laminowanej (sandwich). Głośność taśm „low noise” drukowanych w technologii nawierzchniowej jest tym większa im większa jest powierzchnia zadruku. Cichość taśm drukowanych w technologii nawierzchniowej nie podlega reklamacji.

KLISZE / OPRZYRZĄDOWANIE (WŁASNOŚĆ) Klisze i oprzyrządowanie (w tym: pliki graficzne przygotowane przez grafików GOODMARK, klisze drukowe, fotopolimery, sleevy, sztance i inne materiały niezbędne w produkcji) przygotowane w celu umożliwienia produkcji dla klienta, pozostają własnością GOODMARK zarówno w trakcie jak i po zakończeniu współpracy. Opłata za „klisze” lub „wykrojnik” jaką może zostać obciążony Kupujący jest jedynie opłatą za usługę przygotowania materiałów umożliwiającą wykonanie produktu, nie zaś zapłatą za fizyczne materiały niezbędne do jego produkcji.

ŁĄCZENIA Sprzedający dopuszcza występowanie łączeń w produktach. Dopuszcza się maksymalnie 1 łączenie na rolce produktu.

NIEPEŁNE ROLKI W przypadku niestandardowych produktów, bądź produktów z nadrukami o dużych nawojach (powyżej 330m) dopuszcza się dołączenie do dostawy rolek niepełnowymiarowych (dłuższych niż 200mb). Cena rolek o niepełnych długościach wyliczana będzie proporcjonalnie do ceny produktu pełnowymiarowego.

WYMIARY Parametry produktów – takie jak szerokość, długość oraz waga są określane przez GOODMARK w ofercie handlowej. Maksymalne dopuszczalne tolerancje wymiarów oraz wag produktów określone są w punkcie 7 OWH i stanowią jedyną referencję w przypadku reklamacji produktów.

TULEJA Tuleje, na które nawinięte są produkty są wykonane z papieru. Produkt nawinięty na gilzę może wystawać, bądź zachodzić poza jej szerokość do 1,5mm.

ILOŚCI I PAKOWANIE Produkty pakowane są według standardów GOODMARK, chyba że strony postanowią inaczej. Wygląd i jakość opakowania standardowego GOODMARK nie stanowi podstawy do reklamacji towaru. Jako opakowanie rozumie się: paletę, folię stretch, karton, folie termokurczliwą użytą do bezpośredniego pakowania pakietów wewnątrz kartonu, przekładki papierowe?, etykiety. Ilości w opakowaniach zbiorczych odpowiadają standardom pakowania GOODMARK. Dopuszcza się dostawy zawierające niepełne opakowania zbiorcze.

zadzwoń:

warunki sprzedaży:

Ogólne Warunki Handlowe